Sắp xếp Audio
Lão Tam Lão Tứ Giải Oan Nghiệt

Lão Tam Lão Tứ Giải Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 6,690

Làng Xuân Trù

Làng Xuân Trù

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 726

Những Bóng Ma Chợ Bể

Những Bóng Ma Chợ Bể

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,030

Phá Đất Quỷ

Phá Đất Quỷ

Quàng A Tũn

 01:48:50     3 phần
 Lượt nghe: 1,440

Ngã Ba Sông Oan Hồn

Ngã Ba Sông Oan Hồn

Quàng A Tũn

 01:23:25     3 phần
 Lượt nghe: 867

Khu Đồng Mả Trong Làng

Khu Đồng Mả Trong Làng

Quàng A Tũn

 01:24:40     2 phần
 Lượt nghe: 858

Lão Tam Lão Tứ Yểm Động Mả

Lão Tam Lão Tứ Yểm Động Mả

Quàng A Tũn

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 973


Truyện Ma Thời Nghĩa Vụ

Truyện Ma Thời Nghĩa Vụ

Quàng A Tũn

 01:13:05     2 phần
 Lượt nghe: 998

Hồn Cô Cúc

Hồn Cô Cúc

Quàng A Tũn

 01:13:40     2 phần
 Lượt nghe: 745

4 Chiếc Hũ Ân Tình

4 Chiếc Hũ Ân Tình

Quàng A Tũn

 04:26:44     3 phần
 Lượt nghe: 668

4 Chiếc Hũ Vong Hồn

4 Chiếc Hũ Vong Hồn

Quàng A Tũn

 01:14:45     3 phần
 Lượt nghe: 718