Sắp xếp Audio
Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,734

Trừ Tà Đuổi Ma

Trừ Tà Đuổi Ma

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,985

Mưu Đồ Cướp Chồng

Mưu Đồ Cướp Chồng

MC Duy Thuận

 01:49:01     1 phần
 Lượt nghe: 8,099

Em Không C.hết

Em Không C.hết

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,056

C.hết Để Hầu Tao

C.hết Để Hầu Tao

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,901

X.ác C.hết Ngâm Máu

X.ác C.hết Ngâm Máu

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,023

Chôn Nhờ

Chôn Nhờ

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 7,096

Hồn Ai Ở Đó

Hồn Ai Ở Đó

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,224


Vương Vấn Cõi Trần

Vương Vấn Cõi Trần

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 7,881

Yêu Và Chết

Yêu Và Chết

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,690

Khổ Đến Chết

Khổ Đến Chết

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 6,798

Thanh Xuân Đã Chết

Thanh Xuân Đã Chết

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,392

Ngoại Tình Với Ma

Ngoại Tình Với Ma

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,305

Bóng Ma Trên Đồi Cao Su

Bóng Ma Trên Đồi Cao Su

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,574

Đứa Con Bị N.guyền R.ủa

Đứa Con Bị N.guyền R.ủa

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 5,294

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 9,014

Xác Người Dưới Giếng

Xác Người Dưới Giếng

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,984

Trả Nợ

Trả Nợ

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,199

Cây Đa U Tối

Cây Đa U Tối

Quàng A Tũn

 01:32:05     1 phần
 Lượt nghe: 8,745