Sắp xếp Audio

Quang Khải

Đại Sát Tinh

Đại Sát Tinh

Quang Khải

92 đánh giá

 25 phần
 Lượt nghe: 1,373

Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

Quang Khải

551 đánh giá

 29 phần
 Lượt nghe: 5,504

Tàn Khuyết Thư Sinh

Tàn Khuyết Thư Sinh

Quang Khải

348 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 3,326

Chỉ Đao

Chỉ Đao

Quang Khải

514 đánh giá

 28 phần
 Lượt nghe: 2,646

Phi Ưng Thần Chưởng

Phi Ưng Thần Chưởng

Quang Khải

492 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 2,971

Tiếu Ngạo Trung Hoa

Tiếu Ngạo Trung Hoa

Quang Khải

552 đánh giá

 16 phần
 Lượt nghe: 3,506

Vô Danh Chưởng

Vô Danh Chưởng

Quang Khải

520 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 4,167

Chiến Yên Hùng Cái

Chiến Yên Hùng Cái

Quang Khải

529 đánh giá

 27 phần
 Lượt nghe: 2,895


Tử Động

Tử Động

Quang Khải

2210 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 12,266

Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

Quang Khải

1746 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 9,122

Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

Quang Khải

3755 đánh giá

 292 phần
 Lượt nghe: 29,298

Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

Quang Khải

2948 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 26,106

Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

Quang Khải

1339 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 11,099

Danh Kiếm Phong Lưu

Danh Kiếm Phong Lưu

Quang Khải

1578 đánh giá

 45 phần
 Lượt nghe: 13,193

U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

Quang Khải

1392 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 9,140

Vong Tình Cốc

Vong Tình Cốc

Quang Khải

1157 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,706

Linh Phong Địch Ảnh

Linh Phong Địch Ảnh

Quang Khải

1115 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 9,013

Phi Đao Tuý Nguyệt

Phi Đao Tuý Nguyệt

Quang Khải

984 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 9,295

Trường Sinh Kiếm

Trường Sinh Kiếm

Quang Khải

1310 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,048

Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ

Quang Khải

1354 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 10,033