Sắp xếp Audio
Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 5,106

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 1,370

Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

 11 phần
 Lượt nghe: 786

Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 1,604

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     14 phần
 Lượt nghe: 2,001

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 2,493

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 1,956

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 1,379


Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 2,665

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:54:29     15 phần
 Lượt nghe: 2,985

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

 02:39:41     69 phần
 Lượt nghe: 5,903

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 05:05:57     32 phần
 Lượt nghe: 4,945

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh

 02:19:17     29 phần
 Lượt nghe: 4,392

Huyết Hoa Lục

Huyết Hoa Lục

MC Viết Linh

 02:48:27     17 phần
 Lượt nghe: 2,069

9 Hoàn Đạt Ma - Truyện Kiếm Hiệp

9 Hoàn Đạt Ma - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:56:29     11 phần
 Lượt nghe: 1,391

Phù Lục Chân Kinh - Truyện Kiếm Hiệp

Phù Lục Chân Kinh - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:42:06     35 phần
 Lượt nghe: 5,569

Thất Cầm Chưởng

Thất Cầm Chưởng

MC Viết Linh

 09:34:03     32 phần
 Lượt nghe: 3,093

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

MC Viết Linh

 01:22:55     20 phần
 Lượt nghe: 1,796

Vô Ảnh Thần Chiêu

Vô Ảnh Thần Chiêu

MC Viết Linh

 21 phần
 Lượt nghe: 2,671

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

MC Viết Linh

 01:01:12     34 phần
 Lượt nghe: 1,816